• broken image

   

  Én-helse (One Health)

  Hva betyr Én- helse (One Health)?

   

  (Utdrag fra FHI sine nettsider )

   

  "Det er en tilnærming for å lage og gjennomføre programmer, politikk, lovgivning og forskning der flere sektorer kommuniserer og jobber sammen for å oppnå bedre folkehelse.Verdens helseorganisasjon (WHO) nevner også at en Én- helse tilnærming er spesielt relevant for områder som: matsikkerhet, bekjempelse av zoonoser, sykdommer som overføres mellom dyr og mennesker, som influensa, rabies og riftdalfeber (Rift Valley Fever), bekjempelse av antibiotikaresistens, når bakterier muterer etter eksponering for antibiotika og blir vanskeligere å behandle. [i]Bekjempelse av nye helsetrusler, matbårne sykdommer, zoonoser og antibiotikaresistens er alle sentrale arbeidsområder i Én-helse. Videre er Én-helse nært knyttet til klimaendringer og miljøstudier."

   

  "Den overordnede strategien tar sikte på å forbedre og målrettet overvåking, blant annet gjennom utvikling av tidlig signalerings systemer, og ved bruk av klimamodeller. Tiltak i sektorer som meteorologi, sivilforsvar og miljøhygiene, vil være viktig for bedre beredskap og redusert risiko for smitte under klimaendringer. [ii] I Norge samarbeider Folkehelseinstituttet fortløpende med andre organisasjoner som Veterinærinstituttet, Mattilsynet og lokale helsetjenester (kommunelegen) både under utbruddsetterforskning (smittsomme sykdommer) og gjennom forebyggende helsearbeid. I samarbeid med Helsedirektoratet gir Folkehelseinstituttet faglige råd til departementene (Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet). Folkehelseinstituttet sitt engasjement i Én-helse stopper ikke der, vi jobber også internasjonalt for å bygge partnerskap med relevante europeiske byråer (ECDC, EMA og EFSA) og videre med andre viktige globale interessenter (WHO, FAO, OIE).[iii][iv] "

   

  "Ikke desto mindre bør vi vurdere dyr ikke bare som mulig sykdoms kilde, men også som en mulighet for forebygging og behandling. Noen dyr bærer sykdom uten å ha noen symptomer. [xxiii] "Utdrag fra FHIs nettsider, link til FHI En Helse (One Health) "EUs Horisont 2020 (H2020) er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, med et budsjett på 80 milliarder euro fordelt på sju år. På instituttnivå deltar Folkehelseinstituttet i totalt 60 EU prosjekter fordelt på en rekke fagområder, hvorav One Health European Joint Programme (OHEJP) er ett av de største med 44 partnere."

   

  "Dyr og menneskers helse henger sammen. Det er anslått at så mye som 60 prosent av alle humane virus og bakterier kan smitte fra dyr til mennesker. Alle nye sykdommer og sykdommer i kraftig framvekst er nettopp zoonoser og de utgjør 75 prosent av totalen. I One Health European Joint Programme har Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet i Norge et tett samarbeid med 40 tilsvarende institusjoner fra 21 land i Europa. OHEJP har et totalbudsjett på nesten 90 millioner euro. Det gjør det til ett av de aller største En-helseprosjektene i Europa."

   

  Fra Regjeringens egne nettsider står det at "Verdens helseorganisasjon slår fast at klimaendringene er den største helsetrusselen vi står foran."

   

  Utdrag fra FHIs nettsider, link til FHI En-helse satsing finansiert fra EUs Horisont 2020Traktaten, IHR, FN, PPPR og One Health

   

  https://www.fhi.no/sm/smitte-fra-mat-vann-dyr/artikler/en-helse/