Høringssvar endringar i forskrift om meldingssystem for smittsomme sykdommer, forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister mv.

Angående oppfordring til brudd på GDPR

Av Foreningen exitWHO!!

Det oppfordres med dette lovforslaget til å åpne opp for å bryte EUs personvernforordning GDPR.[1]. Samtidig er det ikke til å legge skjul på at WHO jobber frem vaksinepass og har vært tydelige på at dette vil bli innført i fremtiden[2].

Hensikten med EUs GDPR ordning, slik det står beskrevet under punkt 2.3

“Formålet med teiepliktreglane i helsepersonelloven er å verne integriteten til pasienten og sikre tilliten befolkninga har til helsetenesta og helsepersonell.”

Under de siste års hendelser har det vært en veldig splittende tone i mediene og blant politikere, da det ble både oppfordret til at alle ikke kun skulle vaksineres, melde i fra om mistanke om smitte og testing, men at dette også skulle dokumenteres og at alle måtte fremvise dokumentasjon både i samfunnet og globalt gjennom koronapass. Dette førte til en historisk splittelse, som fortsatt ikke er ryddet opp i. Tilliten er så nedslitt i det norske samfunn etter de siste års hendelser, samtidig som politikere ikke gjør noe for å bedre situasjonen, dermed vil dette igjen føre til en enda dypere splittelse.

Det har allerede vært høringer på Stortinget om hvordan øke tilliten til demokratiet[3], uten at dette spørsmålet har fått et nødvendig fokus. Dette er en av de viktigste og mest alvorlige sakene politikerne og mediene virkelig må sette fokus på, da dette som tidligere splittet både familier, kollegaer og storsamfunnet for øvrig, også slet på den sosiale samfunnskontrakten som fortsatt er uforenlig.

Slik lovverket er i dag, står det at “Alle som behandlar helseopplysningar etter helseregisterloven har teieplikt jf. § 17. Teieplikta betyr at opplysningar berre kan utleverast dersom den registrerte samtykker eller dersom det er gjort særleg unntak i lov.“

Det er elementært at dette bevares og ikke forandres på noen måte, slik at individets valg respekteres.WHO vil ha vaksinepass i fremtiden og det er nødvendig å bryte og å forandre loven om GDPR for å kunne innføre vaksinepass[4].

Det er viktig å minne om at i punkt 2.1 står det at “EUs personvernforordning (GDPR)4 gjeld som norsk lov, jf. personopplysningsloven § 1.5 Dei generelle reglane i personvernforordningen om behandling av personopplysningar, gjeld ved all behandling av helseopplysningar og andre personopplysningar. Kravet til personvernforordningenen er utfylt og presisert i helseregisterloven og annan særlovgiving. Personvernforordningenen og helseregisterloven gjeld for all behandling av opplysningar i helseregister.”

“Ved forskrift av 4. desember 2020 blei det gjort fleire endringar i SYSVAKregisterforskriften.6 SYSVAK fekk eit nytt formål om å gjere tilgjengeleg vaksinasjonsstatus for behandlande helsepersonell. I forskrifta § 1-7 nr. 4, blei det innteke eit tilgjenge til å registrere indikasjon for sesonginfluensavaksine, vaksine mot pandemisk influensa og vaksine mot covid-19. Vidare fekk § 2-1 eit sjette ledd om at vaksinasjon mot covid-19, influensa, pneumokokk og kikhoste blir meldt elektronisk til SYSVAK omgåande etter at vaksinasjon er gjennomført. Vaksinasjonar blir registrerte med personidentifiserande opplysningar og utan samtykke, jf. § 1-2.”

Dette skjedde under midlertidig smittevernlov, da grunnloven ble satt til side i en krisesituasjon. Denne krise fullmakten har forlengst blitt opphevet og slike justeringer skal nå følge det lovverket som er gjeldende.[5][6]

“Helsepersonelloven § 25 er eit unntak frå teieplikta og opnar for å gi helseopplysningar til samarbeidande personell når dette er nødvendig for å kunne gi forsvarleg helsehjelp. Reglane skal sikre riktig informasjonsflyt, slik at helsepersonell har nødvendig og relevant informasjon ved behandling av enkeltpasientar.”

Dette gjelder hovedsakelig internt ift en pasient på en avdeling med en konkret helseproblematikk, med dette forsøkes å finne smutthull. Da ordlyden i §25 ikke kan omregnes til å oppfattes så generelt. Samtidig forsøkes helseregisterloven §17 forsøkt omgjort, med grunnlag i ordlyden “dersom det er gjort særleg unntak i lov.“. Dette strider i mot GDPR og er overordnet norsk lovverk, dermed er dette faktisk et brudd på EØS avtalen og EUs regelverk.

Når det ønskes åpenhet ift vaksinestatus og andre medisinske tilstander som her omtales, vil dette hindre retten til privatliv, personvern og likhet i behandlings-, inkluderings- og reisemuligheter i fremtiden. Da dette anses som å legge til rette for at vaksinepass eller lignende kan innføres uten hinder, slik som ønsket gjennom de foreløpige arbeids utkastene i WHO avtalene og uttrykt av WHO selv i juni 2023[7]..

“Nytt tredje ledd i § 2-6 skal lyde: Som ledd i overvåkingen av HPV som har forårsaket kreft eller forstadier til kreft, kan FHI oversende personopplysninger til laboratorium med nasjonal referansefunksjon for HPV. Tredje og fjerde ledd blir nytt fjerde og femte ledd. Vedlegg I I punkt 1.6 inkluderes: Leptospirose I punkt 1. andre sykdommer inkluderes: RSV”

HPV har også en mer komplisert inngående historikk, som er fullstendig utelatt her. Det bør også stilles spørsmål om HPV vaksinene er trygge, effektive og hvordan antallet HPV smittede har økt etter denne vaksinen ble innført til både jenter og faktisk gutter. Da disse tallene viser at HPV vaksinene heller bidrar til økt kreft og smittefare i samfunnet av forskjellige grunner[8].

“Nytt punkt 5 i § 1-7 første ledd: 5. indikasjon for vaksinasjon: 5.1 graviditet. § 4-1 skal lyde: Lovbestemt taushetsplikt er ikke til hinder for videreformidling av vaksinasjonsstatus til Nasjonal kjernejournal eller til helsepersonell som skal yte eller administrere helsehjelp i forbindelse med vaksinasjon.”

Når lovens ordlyd er tydelig på at taushetsplikt er lovfestet, da kan det ikke forsvares at dette skal omgjøres.Dette kan medføre hindringer grunnet holdninger til lik behandling til helsehjelp.

“I forskrift 11. juni 2021 om endringer i forskrift 21. desember 2001 nr. 1483 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Medisinsk fødselsregister romertall I blir det gjord følgjande endringar: § 1-7 andre ledd skal lyde: Medisinsk fødselsregister kan, hvis kvinnen ikke motsetter seg det, etter å ha fått informasjon om hvordan slike opplysninger behandles i Medisinsk fødselsregister, inneholde opplysninger om kvinnens: 1. yrkesmessige forhold, 2. tobakk- og nikotin bruk, 17 3. bruk av alkohol og andre rusmidler i svangerskapet.”

Det er absolutt komplett uakseptabelt med forandringer i dette lovverk og hele forslaget må forkastes, da det ikke kun øker mistilliten i befolkningen, men også er en direkte oppfordring til lovbrudd på GDPR loven. Dette åpner også opp for muligheten til vaskinepass og brudd på EMK, da det ikke er lov å diskriminere på medisinsk grunnlag.

Det er også viktig å påpeke at smittevernlovens §3-8[9] kan påby tvangsvaksinering mm, slik det står beskrevet "helsedirektoratet påby vaksinering etter tredje ledd og tiltak etter fjerde ledd”-. Dermed vil dette registeret være åpent og tilgjengelig for de som måtte ønske krav, påbud, tvang, isolering osv. ref. smittevernloven §4-3a

Foreningen exitWHO!! ser at det oppfordres til brudd på lovverk og EMK gjennom en høring som tilrettelegger for WHOs ønsker. At Norge seriøst vurderer å bryte dette lovverk kan anses som et dypt tillitsbrudd, da det er nettopp slike lover Norge har vært opptatt av å innfør for å skape et trygt og inkluderende samfunn. WHO ser frem til å benytte seg av EUs vaksine sertifikat slik at tilrettelegging av et globalt system for helsesertifisering kan gjennomføres uten hindringer. Nå er det avgjørende å trekke Norge ut av WHO, FN osv, før vi er bundet opp i de nye WHO avtalene hvor segregering og helsepass kontroll kan bli den nye normalen.

Er du uenig i disse endringene, haster det med å sende et høringssvar innen 19 April.

Link til høring: