WHO, posisjoner og illusjoner

Av Kristina - Foreningen exit who

 

Nyheten om Norges nye tilskudd til WHO kom som en stor overraskelse for mange, men om man ser litt tilbake i tid var dette forespeilet.

I “FNs høynivåuke 2023”, “Dagsrapport 3” fra 22 september 2023 kan vi se at daværende helseminister og WHOs Tedros avbildes med teksten:

broken image

“Det var et gledelig gjensyn mellom helseministeren og WHOs generaldirektør Tedros, som også hadde møtt statsminister Støre dagen før. Det er stor enighet om hva som vil være kjernesaker framover. Norge er kandidat til styret i WHO og vil særlig fremme bærekraftig finansiering og godt styresett i WHO, samt universell helsedekning. Det er viktig at WHO engasjerer seg i prosessen for å implementere økning av pliktige bidrag. Norge vil understøtte prosessen fra øverste politiske hold og vil søke brobygging mellom det globale nord og globale sør. Videre vil vi, innenfor WHO-rammen, fortsette å fremme bedre kunnskap om effekten av nedstengningstiltak mot utbrudd av smittsomme sykdommer. Kunnskapsbaserte tiltak fremmer tillit.”

(Sitat og faksimile)[1] 

Her kom det tydelig frem at “Norge er kandidat til styret i WHO”, det har også blitt uttrykt på Stortingets talerstol:

 

 

Ved relevant spørsmål i Stortinget, var det ingen innvendinger

 

 

Og på Onsdag 29 Mai kom selve nyheten:

"Under årets helseforsamling velges Norge formelt inn i WHOs globale styre. Det er departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet Cathrine M. Lofthus som går inn i styre på vegne av Norge.”[2]

Dette er en dame som tidligere har blitt omtalt som

“Helse-Norges nest mektigste kvinne”[3].

Kapital har tidligere skrevet en noe navlebeskuende artikkel om henne. Teknisk ukeblad og de fleste massestrøms medier har skrevet om Lofthus sin nye posisjon i WHO[4], hvor det kommer frem at Departementet skriver at

“Norge i styret vil «fortsette arbeidet for å sikre alle mennesker tilgang på grunnleggende helsetjenester, inkludert seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter».”

Vår nye Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (AP) ble også omtalt i Teknisk ukeblad, hvor det siteres

“– For meg er forhandlingene om en pandemiavtale den viktigste saken under årets helseforsamling. Norges helseberedskap starter ikke ved våre grenser, men er avhengig av godt internasjonalt samarbeid, sier Vestre.”

Lofthus ble styremedlem i WHO i 2022.[5] Listen som har kommet frem, og hentet fra WHOs nettsider viser det samme, denne damen er i Norges delegasjon til WHO.[6]

 

broken image

 

Støre, Vestre og Norges politikere er ikke lengre voktere av verken grunnlovens ordlyd, eller påpasselige med at de organisasjoner Norge underskriver avtaler med følger eget lovverk (Ref. Artikkel 55(2) IHR (2005)).

 

I motsetning til den norske juridiske orden, med unntak av ytterst få, og de ansvarlige i vårt land, utpeker England's Sir Jeffrey Jowell (KC) seg. Han er en av de eldste, mest respekterte, samt en mottaker av mange prestisjetunge titler og verv. Sir Jeffrey Jowell er i tillegg utmerket til “KC” - Kings Council. Med rykte om å være en fremragende juridisk ekspert når det kommer til blant annet menneskerettigheter, samt design og implementering av internasjonale grunnlover mm.

 

På X Onsdag 29 Mai kom det tydelig frem, med kopi av side 8 av brevet Sir Jeffrey Jowell KC[7] har sendt til WHA[8], hvor det uttrykkelig forklares at de juridiske endringene som måtte eventuelt vedtas i WHO denne uken, vil være et brudd på internasjonalt lovverk. Hvis det gjennomføres en votering vil det sette hele den juridiske ordenen og dens troverdighet i fare, da det bryter med WHOs eget lovverk (Artikkel 55(2). Det understrekes også at endringene i IHR vil være ugyldige.

 

Det har i tillegg kommet frem at det har blitt sendt en advarsel til den ansvarlige ministeren i England, og til delegasjonen fra England i Geneve om de alvorlige juridiske implikasjoner det vil være for UK å delta i en WHA votering denne uken. Sir Jeffrey Jowell KC påpeker at det må utvises standarder for de juridiske lover, UK må derfor be om en utsettelse av voteringen, eller avstå og ikke være deltagende. 

Dette setter ikke bare Norge, men alle deltagende nasjoner i et skrekkelig lys. Da Norge har blitt utpekt for å være et særdeles naivt land, kan det ikke påberopes verken uvitenhet eller naivitet i denne situasjonen. Det har vært utført utallige mail-aksjoner med inngående informasjon om omfanget av IHR avtalen, inkludert brudd på WHOs eget lovverk (Artikkel 55). Til tross for dette har Norges politikere ignorert dette, fått Cathrine M. Lofthus inn i en posisjon i WHO, og viser at de verken har respekt for gjeldende lovverk eller folkets advarsler.

 

Når en så tungt respektert mann som Sir Jeffrey Jowell KC[9] går ut og ytrer så alvorlige advarsler til landets ansvarlige minister, landets utstedte delegasjon og WHA, da er det forbi alt håp for den juridiske orden og dens troverdighet i all fremtid. Det vil styrke de oppfatninger som allerede har blitt dannet, og implementeringen av WHOs "En-Helse" politikk i Norge, til tross for at det aldri har blitt fattet enighet angående pandemitraktaten, viser at de styrende aldri har brydd seg om demokratiets spilleregler. De er villige til å kaste både grunnloven og endre alle lovverk slik at de får på plass de avtaler de enn måtte ønske, alt for det allmektige FN med WHO i spissen.

 

Her er side 8 av Sir Jeffrey Jowell (KC) brev

 

 

broken image

 

 

 

Referanser: