Høringsvar: Grunnlovsforslag om begrensninger og om derogasjon fra menneskerettighetene

Av Foreningen exitWHO!!

 

Vi i foreningen exitwho ser på denne høringen med dyp bekymring! Da enhver form for derogasjon og begrensninger i menneskerettighetene er helt uakseptabelt. Vi ser hva dette kan føre til, og gjennom signering av WHO avtalene kreves faktisk menneskerettighetene fjernet/svekket. Dette lovforslaget er nok et bevis på at Norges lover legges til rette for WHO slik at norsk lov ikke blir brutt ved signering av avtalene som skal signeres i slutten av mai -24.

Store norske leksikon:

En derogasjonsklausul er en lovbestemmelse som gir forvaltningen adgang til å fravike bestemmelser i loven.

Folkerettslig derogasjon foreligger når en stat fraviker menneskerettighetene i en krisesituasjon. Det følger av blant annet

artikkel 15 og

at det skal mye til for at derogasjon skal kunne skje.

WHO, FN, WEF og EU samarbeider om å sensurere, for å beskytte oss mot «feil» tanker, holdninger og utsagn, da de mener det er for vårt eget beste!

Det står tydelig i Grunnloven at[1]:

«De viktigste prinsippene i Grunnloven fra 1814 var:

  • Folkesuverenitet (folkets rett til å styre gjennom folkevalgte representanter)
  • Maktfordeling (maktbalanse mellom lovgivende, dømmende og utøvende makt)
  • Menneskerettigheter (rettssikkerhet, tale- og ytringsfrihet)»
  • Å gå bort i fra dette i en tid hvor politikernes troverdighet har blitt så svekket og media velger å ikke sette fokus på viktige saker, som gjelder alle, samtidig som Stortinget velger å ha høring om «å styrke habilitetsreglene og gjenreise tillit til demokratiet[2]». Samtidig som det også er vedtatt permanent forskriftshjemmel i smittevernloven, flytter myndighet til forvaltningen til å vedta forskrifter om smittevern og beredskap. Kan det trygt sies at tilliten til politikere og media er grovt svekket og at det oppleves at borgernes trygghet står sterkt i fare.

Utsnitt fra forandring i menneskerettighetene:

«Slik det er nå, lover en rekke av rettighetene i Grunnloven mer enn de kan holde.»

«Menneskerettighetsutvalget har vist til at det ved «allmenne interesser» særlig siktes til nasjonal sikkerhet, offentlig trygghet, forebygging av kriminalitet og uorden, beskyttelse av helse og beskyttelse av domstolenes autoritet og upartiskhet. Også landets økonomiske velferd vil i noen sammenheng og for noen rettigheter kunne begrunne begrensninger. I hvilken utstrekning landets økonomiske velferd kan være relevant som begrensning for menneskerettighetene i konkrete situasjoner, må bl.a. forstås i lys av EMDs praksis på området.»

«Anvendt på tilbakevirkningsforbudet i § 97 vil begrensningshjemmelen i § 113 a først og fremst være aktuell når det er snakk om lover som griper inn i eller innskrenker en tidligere etablert rettsposisjon med virkning for fremtiden”

Eksempel på tilbakevirkende kraft etter Grunnloven § 97, som ikke er vernet av forslag til endring i Grunnloven; Vi ser allerede et eksempel hvor de som har fått innvilget kontantstøtte fram i tid (fra høsten), mister kontantstøtten for noe av tiden pga. lovendring; Prop. 43 L (2023–2024) – regjeringen.no Det er ikke ønskelig at barna er hjemme med foreldrene, myndighetene ønsker å få barna så tidlig som mulig inn i barnehage.

Slik dette nå legges frem kan menneskerettighetene brytes i enhver situasjon ut fra The International Health Regulations (IHR). Da i IHR strykes «with full respect for dignity, human rights and freedom of persons». Det er også tatt inn en ny artikkel 14 i pandemi-traktaten som sier at menneskerettigheter ikke må fravikes med mindre det er «nødvendig» for å beskytte folkehelsen.

Det er ganske påfallende hvor sammenfallende forslagene til nye bestemmelser er i henhold til IHR og Pandemi Traktaten, for eksempel når det gjelder tilpasning av menneskerettigheter etter Pandemi Traktatens artikkel 14[4]

WHO Pandemic Treaty Draft Provides ‘Glimmer of Hope,’ Say Health Justice Advocates (commondreams.org) og slik at de nasjonale lovverk ikke står i veien for WHO avtalens ordlyd. Dette skjer fortløpende gjennom kontinuerlige vedtatte lovendringer.

At menneskerettighetene konstant er forsøkt begrenset siden 2013 ser vi som svært mistenkelig, da korona-perioden, med alle de restriksjonene som ble utøvd, viste hvor viktig menneskerettighetene faktisk er. I en tid da menneskerettighetene virkelig behøves å styrkes, ikke svekkes eller kunne derogere fra, er det skremmende at dette kommer opp nå.

Det fremlegges som en “sikkerhet”. Da dette skal skrives inn i grunnloven, blir det mye lettere å tilsidesette menneskerettighetene som ikke er “skjermet” ved behov. Samtidig blir §93[5] allerede misbrukt, da denne brukes som grunnlag for å dytte på befolkningen, gjennom massive kampanjer om at retten til liv, gir påskudd for vaksinasjon og med den nye permanente smittevernloven, eventuelt pålagt vaksinering og straff for å ikke ta vaksinen. Når dette i tillegg kommer med den nye Helseplattformen, ser vi at retten til å ta en personlig avgjørelse ift så grunnleggende private avgjørelser er ekstremt svekket. Det er ganske påfallende hvor sammenfallende forslagene til nye bestemmelser er i henhold til IHR og Pandemi Traktaten, for eksempel når det gjelder tilpasning av menneskerettigheter etter Pandemi Traktatens artikkel 14. Dette vil igjen gi en åpning for vaksinepass! Da er dette noe WHO har uttrykt offentlig at er et mål. Den eneste måten dette kan gjennomføres på er ved å svekke menneskerettighetene, da retten til personvern og privatliv oppheves indirekte ved behov.

Legalitetsprinsippet i §96 er muligens ikke inkludert, men retten til bevegelsesfrihet i §106 står i fare. Retten til frihet og sikkerhet i den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 5, som beskyttes av menneskerettsloven §3 ved at den står over annen lov, er også truet. Samtidig ligger den under grunnlovs nivå og vil dermed vike ved motstrid ved blant annet en såkalt livreddende vaksine.

Hvis det grunnlovsfestes at denne og de øvrige menneskerettighetene tilsidesettes legger dette til rette for å praktisere den nye §4-3a i smittevernloven om isolasjon, karantene, internering, tvang, vaksinepass m.m,

Denne lovbestemmelsen kan benyttes i alle slags kriser, da den er såpass diffus og kan til og med føre til at klima og andre diffuse “kriser”.[6][7][8] kan forsvare bruken av denne.

Hvis dette virkelig går igjennom er dette ekstremt skremmende og viser at våre politikere ikke klarer å håndtere, og å sette pris på de rettighetene menneskeheten har opparbeidet gjennom historien, da det er viktig å minne stortingsrepresentantene på de forferdelser som skjedde under 2. verdenskrig og blant annet i Gaza i dag! Samtidig må vi ikke undervurdere de forferdelsene barn blir utsatt for i Kongo når det kommer til mineralutvinning, dette er ikke menneskerettighetene verdig!

Vi i foreningen exitwho, og på alle våre medlemmers vegne, ber alle stortingspolitikere si NEI til dette og avvise enhver form for derogasjon og
begrensning av menneskerettighetene i sin helhet, og at det heller legges et nytt forslag til høring hvor menneskerettighetene styrkes.

 

 

 

 

 

broken image