Stortingets ukesplaner Våren 2024

(Utdrag av Stortingets "ukeplan" med mulige aktuelle saker ift WHO avtalene)

 

Uke 19 2024

 

Tirsdag 07. mai

Storting kl. 10:00

6. Representantforslag om å sikre uavhengige utredninger av naturverdier og naturpåvirkning

9. Representantforslag om å sikre at norsk kommersielt skogbruk bidrar til å nå målene i naturavtalen

10. Endringer i lov om elektroniske tillitstjenester (adgang til innhenting av opplysninger fra Folkeregisteret)


Merknad

-Votering kl. 15.00


Uke 20 2024

Mandag 13. mai

Storting kl. 12:00

1. Representantforslag om å stanse videre innføring av Helseplattformen og vurdere andre alternativer der den er tatt i bruk

7. Endringer i straffeloven mv. (påvirkning fra fremmed etterretning)

 

Merknad

-møtet fortsetter utover kl. 16.00


Tirsdag 14. mai

Storting kl. 10:00

2. Representantforslag om en langtidsplan for Norges digitale infrastruktur.

6. Interpellasjon fra Margret Hagerup til kunnskapsministeren om bruken av begrepet skjerm i debatten om skjermbruk i skolen.

Merknad

-Votering kl. 15.00


Torsdag 16. mai

Storting kl. 10:00

1. Representantforslag om en ny arealpolitikk for å stanse nedbygging av norsk natur.

 

Merknad

-Votering kl. 14.00


Uke 21 2024

Tirsdag 21. mai

Storting kl. 10:00

1. Grunnlovsforslag om ny § 107 (rett til bolig).

2. Grunnlovsforslag om endring i § 96 første ledd (om påtalemyndighetens uavhengighet).

3. Grunnlovsframlegg om endring i § 112 (om vern av dyrka og dyrkande mark).

4. Grunnlovsforslag om ny § 89 annet ledd (om å gi Høyesterett initiativrett til å prøve om en ny lov strider mot Grunnloven).

5. Grunnlovsforslag om endring i §§ 21 og 91 (Stortingets samtykke ved utnevning av dommere til Høyesterett).

6. Grunnlovsforslag om endring i § 100 (legge inn ordet «religion» i bestemmelsen).

7. Grunnlovsforslag om ny § 113 a (om begrensning i menneskerettighetene)

8. Grunnlovsforslag om ny § 113 b (derogasjon fra menneskerettighetene)

9. Grunnlovsforslag om ny § 113 b (grunnlovfesting av derogasjon)

10. Grunnlovsforslag om endring i §§ 86 til 88 og 90 til 91 (om domstolkommisjonens forslag til et helhetlig grunnlovsvern for domstolene)

12. Grunnlovsforslag om ny § 111 (grunnlovfesting av allemannsretten)

 

Merknad

-Votering ved møtets slutt


Torsdag 23. mai

Storting kl. 10:00

3. Risikostyring i de regionale helseforetakene og helseforetakene.

4. Endringer i finansavtaleloven mv. (forbrukeres rett til kontant betaling mv.)

 

Merknad

-Votering kl. 14.00Uke 22 2024


Torsdag 30. mai

Storting kl. 10:00

1. Sømløse kollektivreiser

 

Merknad

-Votering kl. 14.00


Uke 23 2024


Tirsdag 04. juni

Storting kl. 10:00

1. Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024-2027. Vår felles helsetjeneste

4. Endringar i helsepersonelloven og helsetilsynsloven (administrative reaksjonar, karantenetid før søknad om ny autorisasjon mv.)

12. Endringer i energiloven mv. (tiltak for et mer forbrukervennlig strømmarked)

13. Representantforslag om konsesjon på datasenter

16. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 337/2022 om innlemmelse i EØS avtalen av direktiv (EU) 2018/1808

17. Gjennomføring av endringsdirektiv til direktiv om audiovisuelle medietjenester mv. Lov-delen

 

Merknad

-Votering kl. 15.00

-møtet fortsetter om nødvendig utover kl. 16.00


Torsdag 06. juni

Storting kl. 10:00

5. Endringer i advokatloven mv. (overgangsregler mv.).

 

Merknad

-Votering kl. 15.00

-møtet fortsetter om nødvendig utover kl. 16.00


Uke 24 2024

Tirsdag 11. juni

Storting kl. 10:00

6. Representantforslag om å etablere en nasjonal sikkerhetsstrategi

7. Representantforslag om krav om kinesisk nedsalg i TikTok

 

Merknad

-Votering kl. 15.00

-Møtet fortsetter utover kl. 16.00Onsdag 12. juni

Storting kl. 10:00

1. Nasjonal transportplan 2025-2036


Merknad

-Votering kl. 15.00

-møtet fortsetter om nødvendig utover kl. 16.00

-avslutninger i partigruppene


Torsdag 13. juni

Storting kl. 10:00

1. redegjørelse av statsministeren om den sikkerhetspolitiske situasjonen (det vil bli foreslått debatt umiddelbart etter redegjørelsen, jf. § 45 i Stortingets forretningsorden)

3. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene (EU)

4. Lov om bærekraftige produkter og verdikjeder (bærekraftige produkter-loven) Lov-delen

7. Representantforslag om å bygge opp systemet for restaurering av natur og dyreliv i Norge i tråd med målsettingene i naturavtalen

12. Statens pensjonsfond 2024

 

Merknad

Votering kl. 15.00

møtet fortsetter utover kl. 16.00